Aké výhody Vám prinesie Konto života PLUS?

 1. Správa portfólia založená na aktívnom riadení rizika
 2. Ochrana kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov
 3. Diverzifikácia portfólia
 4. Sofistikovaný výber investičných nástrojov
 5. Stabilizácia prostredníctvom investičných nástrojov s fixným výnosom
 6. Variabilita a flexibilita
  • výber spôsobu splatenia vstupnej investície: jednorazovo na začiatku alebo postupne
  • nízka minimálna pravidelná investícia 20 EUR
  • výber spôsobu pravidelného investovania: mesačne, štvrťročne, polročne, ročne alebo jednorazovo
  • výber doby pravidelného investovania 5 až 40 rokov
  • jednoduchý prístup k peniazom - možnosť výberu časti investovaných prostriedkov
  • mimoriadna investícia minimálne 2 000 EUR
 7. Možnosť využitia daňových výhod

Konto života PLUS ideálne kombinuje výhody pravidelného investovania, pričom Vám prináša nie jedno, ale hneď niekoľko PLUS.

PLUS 1 - Správa portfólia založená na aktívnom riadení rizika

graf Každá investícia je charakteristická istým stupňom rizika. Riziko je miera neistoty spojená s investíciou a jej výška závisí od vybraného finančného nástroja. Medzi menej rizikové investície patria napr. štátne dlhopisy a naopak najrizikovejšie sú akcie. Jednotlivé finančné nástroje prinášajú rôzne výnosy práve v závislosti od svojho rizika. Výnos je odmenou za podstúpené riziko. Investovanie s aktívne riadením rizikom umožňuje po celú dobu udržiavať investičné riziko na úrovni rešpektujúcej Váš rizikový profil.

PLUS 2 - Ochrana kapitálu prostredníctvom postupného zamykania výnosov

graf Dlhodobý horizont umožňuje investovať zo začiatku agresívnejšie najmä do rizikovejších finančných nástrojov s cieľom priniesť najvyšší možný výnos. S blížiacim sa koncom doby investovania sa investičné stratégie menia a Vaše aktíva sú investované do konzervatívnejších finančných nástrojov s nižšou volatilitou, ako sú dlhopisy a nástroje peňažného trhu, čím sa účinne chránia Vaše investované prostried­ky v prípade nestabilných trhov. Konto života PLUS plní tri základné funkcie: kumuláciu prostriedkov, efektívne zhodnocovanie a ochranu kapitálu prostredníctvom zamykania výnosov.

PLUS 3 - Diverzifikácia portfólia so zameraním na exotické trhy

graf Konto života PLUS vám umožňuje rozdeliť Vašu pravidelnú investíciu do celého sveta. Aktívne riadené portfólio bude Vaše prostriedky pravidelne smerovať na finančné trhy nielen vyspelých ekonomík, ale aj na atraktívne trhy rozvíjajúcich sa ekonomík. Vaše prostriedky budú efektívne investované napr. aj v Rusku, Číne, Indii, Latinskej Amerike, Blízkom východe či juhovýchodnej Ázii.

PLUS 4 - Sofistikovaný výber investičných nástrojov

Výber finančných nástrojov je založený na dôkladnej investičnej analýze uskutočňovanej v spolupráci s renomovanými konzultačnými spoločnosťami. Investičné fondy ako súčasť klientskych portfólií sú spravované vybranými investičnými manažérmi s dlhoročnými skúsenosťami a dôkladnými znalosťami lokálnych trhov, čím zabezpečujú nadpriemerné zhodnotenia aktív.

PLUS 5 - Stabilizácia prostredníctvom nástrojov s fixným výnosom

graf Vďaka vyspelému spôsobu riadenia Vášho portfólia bude investičné riziko minimalizované zainvestovaním do nástrojov s fixným výnosom. Vstupná investícia, ktorá tvorí 5 % celkovej investovanej sumy, je investovaná do nástrojov s fixným výnosom. Hneď na začiatku investovania vytvorí základ pre ďalšiu výkonnosť Vášho portfólia. Po jej splatení sa budú prostriedky diverzifikovane investovať, pričom aj časť z pravidelne investovanej sumy bude vložená do nástrojov s fixným výnosom. Konto života PLUS ponúka niekoľkonásobnú ochranu proti investičnému riziku.

PLUS 6 - Variabilita a flexibilita

Program pravidelného investovania Vám umožňuje vybrať si spôsob splatenia vstupnej investície, výšku pravidelnej investície, dobu a frekvenciu investovania. V priebehu investovania, podľa Vašej aktuálnej situácie, môžete v rámci dohodnutých pravidiel prispôsobovať pravidelnú investíciu, alebo vyberať časť prostriedkov bez zrušenia zmluvy.

Zvoľte si svoje tempo investovania a nastavte si Konto života PLUS podľa Vašich možností a potrieb.


Design Cyril & Metoděj s.r.o.